Прекратяване на трудов договор в Австрия

Как служител може да прекрати трудов договор в Австрия?
октомври 23, 2023
Прекратяване на трудов договор в Австрия

Как служител може да прекрати трудов договор в Австрия? Какви са сроковете за предизвестие и колко различно е австрийското трудово право от българското?

Напускане по време на изпитателния срок (Lösung in der Probezeit)

Вие работите на изпитателен срок (Probezeit), само ако колективния трудов договор за съответната индустрия определя изпитателен срок или ако сте се договорили с работодателя си да имате пробен период.

Ако двете страни са уговорили пробен период, той не може да е по-дълъг от 1 месец (за стажанти – 3 месеца). Изключение се прави само за срочните трудови договори.

По време на пробния период трудовият договор може да бъде прекратен от работодателя или служителя по всяко време без да се дава причина.

Ако работодателят прекрати договора по време на изпитателния срок, това не се счита за уволнение. Въпреки това, ако смятате, че сте освободени от работа несправедливо, имате право да обжалвате.

Сравнение с България:

Кодекс на труда, чл. 70 (1): Срокът за изпитване при срочните договори под 1 година е максимум 1 месец. Срокът за изпитване при всички останали договори е максимум 6 месеца.

Срокът за изпитване се уговаря в полза на работодателя, служителя или и двамата. Този, в чиято полза е срокът, може да прекрати договора без предизвестие по време на срока за изпитване.

Прекратяване на срочен трудов договор в Австрия

Договорът е срочен (befristetes Arbeitsverhältnis) само ако сте се съгласили на това условие при назначаването си. Срочният трудов договор автоматично приключва след изтичането на определено време, освен ако с Вашият работодател нямате друга предварителна уговорка.

За да избегнете недоразумения, най-късно на последния Ви работен ден трябва да уведомите работодателя си, ако не планирате да удължите срока на договора си.

Можете да прекратите срочен трудов договор преди изтичането му, ако сте се договорили с работодателя си за това. Възможно е да прекратите срочния си трудов договор по взаимно съгласие, ако Ви уволнят или ако Вие напуснете заради основателна причина.

Сравнение с България:

Кодекс на труда, чл. 69 (1): Срочният трудов договор се превръща в договор за неопределено време, ако служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

Кодекс на труда, чл. 326 (2): Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие (Einvernehmliche Lösung)

Когато трудовият договор се прекратява по взаимно съгласие, не се изисква предизвестие нито от работодателя, нито от служителя. Те се договарят за определена дата, на която правоотношението да бъде прекратено.

Прекратяването може да стане устно или писмено, като се препоръчва писменото прекратяване.

Клаузата за неконкуриране (Konkurrenzklausel), забраняваща Ви да работите в същата индустрия 1 година след напускането на компанията, и изплащането на разходите за Вашето обучение са в сила. Т.е. ако сте се съгласили на тези условия при назначаването си, можете да бъдете засегнати.

Ето защо е добре да се опитате да предоговорите условията по трудовия си договор и да помолите работодателя си да отмени тези клаузи. Важно е да имате писмено доказателство за всяка промяна.

Сравнение с България:

Кодекс на труда, чл. 325 (1) т.1: прекратяването на договора по взаимно съгласие се изразява писмено и се посочва дата на прекратяване. Страната, която получава писменото предложение, трябва да вземе решение и да уведоми другата страна в 7-дневен срок. В противен случай предложението не е прието.

Чл. 228а (2) Когато поради някаква наредба или договор работодателят е длъжен да осигури обучение за поддържане и повишаване на квалификацията на служителите за ефективно изпълнение на техните задължения, всички разходи за обучение, се заплащат от работодателя.

В България също съществува клауза за неконкуриране за служителите, но Върховният касационен съд я счита за недействителна.

Предизвестие за напускане от служителя (Kündigung)

Предизвестието за напускане задължително трябва да стигне до работодателя Ви и едва тогава започва да тече неговият срок (Kündigungsfrist).

Не е необходимо работодателят Ви да даде своето съгласие, за да напуснете. Също така не сте длъжен/на да давате причина за своето напускане.

Предизвестието се дава устно или писмено, но някои колективни трудови договори Ви задължават да го подадете писмено. Ето защо писмената форма се предпочита.

Писменото предизвестие за напускане до работодателя се подава лично. Уверете се, че имате две копия от предизвестието и че работодателят Ви е потвърдил, че сте подали предизвестие, с подписа си.

Ако напуснете преди срока на предизвестието да е изтекъл, рискувате да загубите 13-тата и 14-тата си заплата, както и да дължите обезщетения на работодателя си за нанесени щети.

Срокът за предизвестие може да бъде различен в зависимост от уговорката Ви с работодателя (или трудовия Ви договор) и КТД за конкретната сфера на работа.

За нискоквалифицирани служители срокът за предизвестие е 2 седмици. За висококвалифицирани служители – 1 месец.

Срокът за предизвестие може да бъде удължен до 6 месеца по уговорка.

Сравнение с България:

Кодекс на труда, чл. 66 (1) т.6: Срокът за предизвестие и за двете страни е еднакъв и се записва в трудовия договор.

Чл. 326: Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни. Ако страните предварително са договорили по-дълъг срок, той не може да е по-дълъг от 3 месеца.

Предизвестие за напускане на работа в Австрия, България и англоезични страни можете да изтеглите от тук:

 • Предизвестие за напускане на работа в България – docx, pdf
 • Предизвестие за напускане на работа в Австрия – docx, pdf
 • Предизвестие за напускане на работа в англоезични страни – docx, pdf

Предизвестие от работодателя (Arbeitgeber-Kündigung)

Работодателят също може да Ви връчи предизвестие (Kündigung) за Вашето напускане.

Той не се нуждае от Вашето съгласие, нито да дава причина, за да Ви освободи от работа, но трябва да спазва определени срокове.

Не само за служителите, но и за работодателите се препоръчва да предадат предизвестието в писмена форма, като служителят удостоверява с подписа си, че го е получил. Ако предизвестието е изпратено под формата на препоръчано писмо, предизвестието е в сила дори и да откажете да го приемете.

Срокът за предизвестие от работодателя е минимум 2 седмици за нискоквалифицирани служители и поне 6 седмици за висококвалифицирани служители. Според КТД за съответната индустрия могат да се прилагат и други условия.

Ако смятате, че освобождаването Ви е било по неоснователна причина, можете да подадете жалба в Съда по трудовоправни спорове (Das Arbeits- und Sozialgericht).

Сравнение с България:

Кодекс на труда, чл. 328: Причините за прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя са свързани с ниската производителност или закриването на предприятието, липсата на способности или квалификация на служителя и други изключителни случаи.

Уволнение в Австрия (Entlassung)

Вашият работодател в Австрия може да Ви уволни, само ако съществува основателна причина за това.

Няма срокове, които работодателят Ви е длъжен да спазва – уволнението е в сила в момента, в който Ви бъде съобщено за него.

Основателните причини за уволнение, които австрийското трудово право разграничава, са подкопаване (например ако служителят приеме подкуп от друга компания, за да издаде фирмена тайна или сам основе конкурентна компания), неспособност/отказ на служителя да изпълнява задълженията си, кражба или сериозна обида към работодателя.

Ако причината за уволнението Ви е оправдана, имате право да получите последен отчет (Endabrechnung) с информация за основната и допълнителните 2 заплати и правото на обезщетение за неусвоен платен отпуск.

Ако смятате, че сте били уволнени неоснователно, можете да оспорите уволнението в Съда по трудовоправни спорове (Das Arbeits- und Sozialgericht) при определени условия. Ако спечелите делото, работодателят Ви трябва да Ви наеме на работа.

Сравнение с България:

Кодекс на труда, чл. 190: Дисциплинарно уволнение се налага при неприемливо поведение на служителя, като 3 закъснения или преждевременни напускания на работа в 1 месец, неявяване на работа, разпространяване на поверителни сведения и участия в хазартни игри с устройства на компанията.

Чл. 221 (2): При безсрочен договор и дисциплинарно уволнение работникът дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието.

Чл. 330 изброява причините за уволнение: задържане на служителя от органите на реда, лишаване на служителя от правото да упражнява професия, корупция и т.н.

Напускане без предизвестие в Австрия (Austritt или Vorzeitiger Austritt)

Напускането без предизвестие в Австрия е възможно само при специфични случаи.

Може да се каже, че това е обратното на уволнението – служителят напуска поради основателна причина, която го възпрепятства да изпълнява задълженията си.

Той не е длъжен да спазва срокове и напуска веднага щом съобщи на работодателя си (за предпочитане в писмен вид).

За препоръчване е преди да предприемете такава стъпка, да се консултирате със специалистите на Австрийската трудова камара (Arbeiterkammer). По този начин бихте избегнали загубата на обезщетение при съкращаване или иск за нанесени на работодателя щети.

Двете най-често срещани причини за напускане без предизвестие са забавено изплащане на заплатата и увреждане на здравето Ви вследствие на извършвания труд.

В случай че желаете да напуснете поради увреждане на здравето Ви, трябва да получите медицинска бележка, която да доказва, че заболяването е последица от служебните Ви задължения.

След това сте длъжни да изпратите бележката до своя работодател с препоръчано писмо и да му определите краен срок, през който той да Ви даде предложение за нова позиция в предприятието, която да не застрашава здравето Ви.

В случай че напускането Ви е доказано оправдано и работодателят Ви има вина, имате право на обезщетение за прекратяването на договора (Kündigungsentschädigung) и обезщетение за неизползван отпуск. Не получавате обезщетение за прекратяване на договора по здравословни причини, защото се приема, че работодателят няма вина. 

Сравнение с България:

Кодекс на труда, чл. 327 (1): Служителят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато:

 • не може да изпълнява задълженията си поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа;
 • работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение;
 • работодателят промени мястото или характера на работата или уговорената заплата освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;
 • фирмата работодател извърши структурни промени (сливане, прехвърляне), при което условията на работа на служителя се влошат;
 • служителят преминава на държавна служба, платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс;
 • продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура;
 • е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен;
 • работодателят преустанови дейността си;
 • работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие;
 • служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Източници и полезни линкове

Прекратяване на трудово правоотношение – www.migration.gv.at

Брошура на Arbeiterkammer –  Arbeitsverhältnisse beenden

Предизвестие за прекратяване от работодателя – www.wko.at

Предизвестие за прекратяване от служителя – www.arbeiterkammer.at

Уволнение – www.wko.at

Напускане без предизвестие – www.arbeiterkammer.at

Напускане с предизвестие, уволнение и прекратяване по взаимно съгласие – www.wko.at

Клауза за неконкуриране – www.wko.at, www.ams.at

Недействителни клаузи в трудовите договори – Правна кантора “Русков & Колеги”

Работа в Австрия – Кодекс на труда

Търсиш работа извън България?

Разгледай нашите обяви за работа в чужбина!

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.