КТД за хотели и ресторанти в Австрия: важни детайли и условия

Австрийският колективен трудов договор за хотелиерската индустрия обхваща редица условия на труд, оказващи влияние върху служителите - от работното време до правото на отпуск.
март 6, 2023
КТД за хотели и ресторанти в Австрия: важни детайли и условия

Австрийският колективен трудов договор за хотелиерската индустрия обхваща редица условия на труд, оказващи влияние върху служителите – от работното време до правото на отпуск.

Нормално работно време

Графикът на работното време и почивките трябва да бъде изготвен от работодателя най-рано 2 седмици предварително и да бъде поставен на достъпно за служителите място.

Нормалното седмично работно време е разделено на пет дни. Въпреки това за отчетен период от 26 седмици работното време може да бъде разпределено така, че да не надвишава средно 40 часа на седмица по време на периода.

В предприятия с работнически съвет тази разпоредба се договаря между работодателя и съвета. В предприятия без работнически съвет се договаря чрез писмено съгласие на всеки работник.

Максималното седмично работно време дори и в този случай е 48 часа, а дневното – 9 часа. По време на този 26-седмичен период изплащаните на работниците възнаграждения са като за работно време от 40 часа. В края на периода всички допълнително изработени часове се считат за извънреден труд и се заплащат под формата на надбавка през следващия месец.

По искане на работника изработените през отчетния период часове извънреден труд могат да бъдат компенсирани със свободно време, вместо с добавка към заплатата. Той обаче трябва да договори това писмено с работодателя си най-късно до 14 дни след края на отчетния период, а работническият съвет трябва да бъде информиран. Самата компенсация под формата на почивка се отпуска до 3 месеца след края на периода.

За служители на непълно работно време извънредният труд се изчислява на 3 месеца.

Ако работодателят променя разпределението на работното време едностранно, трябва да уведоми работника за това най-малко 2 седмици предварително.

Заедно с фиша за заплатата, на работника се предоставя списък с изработените от него часове над или под нормалното време. Ако членовете на работническия съвет поискат достъп до тази информация, той трябва да им бъде предоставен.

За младежи се прилагат специални разпоредби за работното време.

работа в австрия - ктд за хотели и ресторанти - готвач

Дневни, междудневни и седмични почивки

Дневни почивки

Правилата в самото предприятие определят как се разпределят почивките, но сумата от тях не може да надвишава един час на ден.

Подготовката на работника за започване на работа не се счита за част от работното време.

Междудневни почивки

Между два работни дни на служителите се полага непрекъсната почивка от 11 часа. Тя може да намалена до 10 часа, ако друга дневна или седмична почивка в следващите 10 календарни дни бъде удължена по същия начин.

Седмична почивка

На всеки работник трябва да бъде осигурена периодична непрекъсната почивка от най-малко 36 часа на седмица.

Ако поради непредвидени събития се наложи той да работи по време на седмичната си почивка, му се полага равна компенсация от свободно време.

Ако пропуснатата почивка не бъде компенсирана със заместваща почивка, се изплаща парично обезщетение в размер на 1/22 от месечното възнаграждение.

Извънреден труд

Извънреден е трудът над 40 часа на седмица (или над средните 40 часа на седмица за период от 26 седмици). Можете да поискате възнаграждение за извънреден труд в срок до 4 месеца от изготвянето на ведомостта за заплати. В противен случай можете да загубите правото си да го получите.

В сезонните хотели за извънреден труд се считат отработените през сезона часове, надвишаващи средното нормално работно време.

Пример:

Ако приемем, че сезонът е с продължителност 4 месеца, а Ивелина е работила 48 часа на седмица, вместо нормалните 40, на нея се полага обезщетение за минимум:

(17 седмици х 48 часа) – (17 седмици х 40 часа) = 136 часа извънреден труд.

Работодателят е длъжен да води отчет за работното време (нормално работно време и извънреден труд) и да го предоставя писмено на работника не по—рядко от веднъж в месеца.

Заплащането за извънреден труд = нормалния надник за час + надбавка = 1,5 пъти нормалния надник за час.

Бонусът за извънреден труд на служители с фиксирана заплата се изплаща до 3-то число на следващия месец след полагането на извънредния труд. В провинция Тирол бонусът може да бъде изплатен до 5-о число, ако първите три дни от въпросния месец са в събота и неделя.

По искане на служителя извънредният труд може да бъде компенсиран с почивка в рамките на 3 месеца след края на отчетния период. Това трябва да се договори писмено в срок от 14 дни след края на периода. Съветът на работниците трябва да бъде информиран за това споразумение.

работа в австрия - ктд за хотели и ресторанти - рецепционист

Работа по време на официални празници

Ако сте на фиксирана заплата и пълна заетост и работите по време на официален празник, дори и той да се пада в неделя, имате право на почасово възнаграждение в размер на 1/173 от договореното месечно възнаграждение.

Бонусът може да бъде изплатен и под формата на свободно време.

Ако имате доказани разходи за местен обществен транспорт, можете да кандидатствате за възстановяване на разходите за два билета.

Нощен труд

Право на добавка за нощен труд имат лицата, предимно работещи през нощта (между  22:00 и 6:00 часа).

Размерът на добавката се определя в договора за заплата. За 2022 г. е 24 евро.

Изплащане на заплати

Изплащането на възнагражденията се извършват до третия ден на следващия месец.

При изплащане на заплатите всеки служител получава фиш за заплата (Lohnabrechnung), в който са записани брутната заплата (Bruttolohn), данъкът върху дохода (Lohnsteuer), осигуровките (Sozialversicherungsbeiträge) и всички останали удръжки. Ако работникът има право на надбавки, те се посочват отделно. Служителите, наети временно на по-високоплатена позиция, получават по-висока заплата само за периода, в който заемат конкретния пост.

Имате право да поискате и аванс, равняващ се на 50 % от заплатата от 15-о число на месеца. За предпочитане е да уведомите предварително работодателя.

Ако прекратявате трудовия си договор в Австрия, но имате претенции към заплащането, можете да ги предявите писмено до четири месеца след напускане. Това може да бъде изпълнено и от работническия съвет или синдиката.

работа в австрия - ктд за хотели и ресторанти - сервитьор

Специални плащания (13-та и 14-та заплата)

Всички служители, работили непрекъснато в едно и също предприятие за поне два месеца, имат право на годишен бонус, равен на 230 % от минималната месечна заплата по договор, но не повече от действителната месечна заплата.

Ако в даден месец не сте получавали заплата за повече от седмица, този месец не се включва в изчислението.

За да се определи какво право имате да получавате годишен бонус в сезонните предприятия, се сумират периодите Ви на заетост.

Едната половина от бонуса (бонус за отпуск) се изплаща в началото на отпуска, а другата (коледен бонус) – със заплатата за ноември, но не по-късно от 15-ти ноември. За Виена се прилага изключение: бонусът е равен на 200 % от действителната заплата и се изплаща на две равни части на 30 юни и 30 ноември.

Служителите, които не са работили 12 месеца без прекъсване в предприятието, имат право да получат определена част от бонуса, съответстваща на стажа им във фирмата (1/52 от бонуса на седмица).

Ако напуснете работа в рамките на календарната година, имате право да получите съответна част от бонуса заедно с последната си заплата.

Ако бъдете уволнени правомерно, напуснете работа без основателна причина или не спазите срока си за предизвестие, губите право да годишно възнаграждение.

Възнаграждения за дълъг стаж

 

Увеличение на заплатата

Ако сте работили в една и съща компания (хотел, ресторант) за дълъг период от време, имате право на увеличение на минималната работна заплата.

При отчитането на трудовия стаж в предприятието за прекъсвания не се считат:

 • временно ограничаване на дейността на предприятието
 • максимум 4 прекъсвания, по-кратки от година. В такива случаи периодът за определяне на стажа се удължава с продължителността на прекъсванията.

При сезонните предприятия работникът трябва да бъде нает на работа в продължение на най-малко 13 седмици годишно. Сезон с поне 13 непрекъснати седмици се счита за половин година. Периодът не се прекъсва, ако работникът отсъства за

 • 1 сезон в едносезонни предприятия
 • 2 сезонна при двусезонни предприятия

В такива случаи периодът за определяне на стажа се удължава с продължителността на прекъсванията. Работата в други местни клонове на същото предприятие също се вземат предвид.

Ако работникът или служителят е постъпил на работа в предприятието след първия ден на месеца, увеличението на работната заплата се изплаща за първи път през месеца след годишнината. Например, ако сте започнали работа на 3 февруари 2023 г. в провинция Тирол, първото увеличение на заплатата можете да очаквате през март 2026 г.

Юбилеен бонус

За дългогодишна служба в едно и също предприяие служителите имат право на еднократен юбилеен бонус в размер на:

 • след 10 години служба – 1 месечна заплата
 • след 15 години служба – 1 месечна заплата и половина
 • след 25 години служба – 2 месечни заплати
 • след 35 години служба – 2 месечни заплати и половина
 • след 40 години служба – 3 месечни заплати
 • след 45 години служба – 4 месечни заплати

Изчислението на юбилейния бонус е на база минималното месечно възнаграждение в договора за заплата, което е в сила в деня на юбилея. Изплащането се извършва най-късно със следващата месечна заплата. Юбилейният бонус не може да бъде приспадан от процента на оборота.

Периодът за определяне на стажа в този случай не се счита за прекъснат при временно затваряне на предприятието или при прекъсвания, по-кратки от 120 дни.

При сезонните предприятия работникът трябва да бъде нает в едно и също предприятие в продължение на най-малко 13 седмици годишно (1 сезон). Един сезон се счита за половин година. Правото на юбилеен бонус се натрупва след 10 години от датата на наемане на работа и се изплаща в процентен размер според броя сезони.

Отпуск

На всички служители се предоставя отпуск в съответствие с държавните закони. Тъй като в хотелиерството неделните дни също се считат за работни дни, вместо неделя се прилага седмичният почивен ден.

Законово признатите официални празници също не се считат за почивни дни по време на отпуск или отпуск за гледане на дете.

Времето на ползване на отпуска се договаря между двете страни или техни представители. Взимат се предвид изискванията на предприятието и нуждите на работниците.

Ако предприятието смени собственика си, служителите, работещи без прекъсване, не губят правото си на отпуск.

Заплатата за периода на отпуск се изплаща в началото му. За служителите с фиксирано възнаграждение се взема предвид месечната заплата при нормално работно време.

Отпуск за гледане на дете и близки

Родителският отпуск (Elternkarenz) след 1.5.2019 г. е максимум 24 месеца.

Отпускът за полагане на грижи за болен близък (Pflegekarenz) след 1.5.2019 г. е максимум 3 месеца.

Отпускът за грижи за умиращи близки и тежко болни деца (Familienhospizkarenz) след 1.5.2019 г. е максимум 6 месеца.

Неработоспособност

Ако имате нужда от отпуск по болест, се прилагат държавните разпоредби за обезщетение. 

Работниците имат право на пълно възнаграждение, ако не могат да изпълняват задълженията си в следните случаи:

 • Смърт на близки, с които служителят е живял в едно домакинство (родител, съпруг/съпруга/партньор или дете) – 2 дни
 • Сключване на брак – 2 дни
 • Присъствие на погребение на близки, с които работникът не е живял в едно домакинство (родител, дете, брат/сестра, свекър/свекърва) – 1 ден
 • Раждане на дете от съпругата/партньорката – 1 ден
 • Призоваване на военна служба – 1 ден преди заминаване
 • Преместване в ново жилище с мебелите от старото жилище – до 1 ден
 • Посещение при лекар, което не може да бъде направено извън работно време – до 1 ден
 • Получаване на призовка от органи и съдилища – до 1 ден

Времето, необходимо за участие в прегледи, свързани с пасивното тютюнопушене на работното място, консултации, семинари и курсове, се определя по споразумение с работодателя

Работникът е длъжен своевременно да подаде молба за освобождаване от работа до работодателя. Специалните плащания не се включват в базата за изчисляване.

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.