Право на почивки при работа в Австрия

На какви дневни и седмични почивки имате право?
февруари 26, 2023
Право на почивки при работа в Австрия

На какви дневни, междудневни и седмични почивки имате право, ако работите в Австрия?

Дневни почивки

Ако сте започнали работа в Австрия с работно време от над 6 часа на ден, Ви се полага непрекъсната почивка от поне 30 минути. Ако е в интерес на работниците или има други причини, свързани с работата в предприятието, тази почивка може да бъде разделена на 2 почивки от 15 минути или 3 почивки от десет минути.

Различно от това разпределение на почивките може да се договори с работническия съвет или Инспекцията по труда. Почивките не могат да бъдат по-малко от 10 минути.

Работниците с нощни смени в неблагоприятни условия (горещина, студ, шум, вибрации), имат право на допълнителна почивка от 10 минути на вечер.

Междудневна и седмична почивка в Австрия

Между два последователни работни дни имате право на непрекъсната почивка от поне 11 часа. Според КТД за Вашата сфера на работа, почивката може да бъде намалена до 8 часа, ако друга почивка в следващите 10 календарни дни е увеличена със същия брой часове.

Всяка календарна седмица работниците имат право на непрекъсната почивка от 36 часа, като неделята попада в този период. Обикновено почивката не започва по-късно от 13:00 часа в събота. За работници, извършващи абсолютно необходима работа по поддръжка, почивката може да започне и в 15:00 часа. В дни между празници почивката започва най-късно в 18:00 часа в събота.

Изключение от това правило се прави за следните сектори: хотелиерство и ресторантьорство, развлекателна индустрия, транспорт, здравеопазване, поддръжка, музеи и театри. Работниците в тези сектори могат да почиват минимум 36 часа през седмицата вместо през уикенда. Съответно техният задължителен почивен ден не е неделя, а един от работните дни.

право на почивки при работа в австрия

Работа по време на празници и през уикенда

По време на официални празници работниците имат право на непрекъсната почивка от 24 часа. Началото на почивката е между 0 и 6 часа сутринта в деня на празника.

Официалните празници в Австрия са 13.

В специални случаи служителите могат да поемат смени през уикенда и по време на празници. Това се случва в определени сектори за предотвратяване на щети върху икономиката и здравето на гражданите. За извършването на труд по време на празници работодателят е длъжен да уведоми писмено Инспекцията по труда до 10 дни от започването на работата за причините и броя на служителите.

Работодателят може да сключи споразумение със своите служители да извършват определена работа в четири официални празника или непоследователни уикенда на година. В предприятия без работнически съвет такова изключение се договаря между работодателя и отделните работници.

В определени случаи управителят на провинцията или федералният министър на труда може да позволи още изключения за почивките по време на празници или уикенди.

График на почивките

Работният график трябва да бъде поставен на място, достъпно за всички работници. Ако той е електронен, на тях трябва да им бъде разрешен достъп до него. В графика се записват началото и краят на работния ден, почивките за отдих в работния ден и почивните дни.

Почивките могат да не бъдат написани, ако:

  • са определени чрез споразумение в предприятието (т.е. фиксирани)
  • се определят чрез индивидуално писмено споразумение (в предприятия без работнически съвет)
  • на служителите е предоставен фиксиран период от време, през който те могат да излизат в почивки

При служителите с гъвкав график и тези, които работят от вкъщи, се изискват записи за отработените часове. За тези с фиксирано работно време не се изискват такива записи, защото графикът им се счита за писмено доказателство за отработените часове. Работодателят е длъжен да потвърди спазването на работното време при изплащането на заплатите или при поискване от страна на Инспекцията по труда.

В графика се записват и промени в работните часове и часовете извънреден труд. В случай че служителите извършват трудова дейност по време на уикенд или празници, в графика се записва информация за мястото, продължителността, вида на работата и кога ще бъде компенсационната почивка.

Търсиш работа извън България?

Разгледай нашите обяви за работа в чужбина!

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.