КТД за хотели и ресторанти в Австрия: допълнителни клаузи

В допълнение към условията на труд КТД за хотелиерския бранш в Австрия урежда и други детайли - от сроковете за предизвестие до заплащането на счупена посуда.
март 6, 2023
КТД за хотели и ресторанти в Австрия: допълнителни клаузи

В допълнение към условията на труд колективният трудов договор за хотелиерския бранш в Австрия урежда редица други важни детайли – от сроковете за предизвестие до заплащането на счупена посуда.

Настаняване и хранене

Работодателят и служителят се договарят за това кой поема храненето и настаняването.

От данък върху дохода са освободени храните и напитките, предоставяни от работодателя на служителите безплатно или на намалена цена, а също и ваучерите за храна.

Разходите за настаняване се договарят между двете страни и се посочват в договора за заплатата. Договорената сума се удържа от заплатата на работника.

Започване на работа

При наемането на работници предимство имат квалифицираните работници и гражданите на държавите от ЕС и ЕИП.

След назначаване на работа, служителят трябва да получи от своя работодател писмен документ за най-важните права и задължения на работника (служебна бележка – Dienstzettel).

Прeдизвестие за напускане

За постоянен договор:

През първите 14 дни (изпитателния срок) имате право да напуснете работа без предизвестие. След изтичане на изпитателния срок, можете да прекратите трудовото правоотношение само след 14-дневно предизвестие.

За срочен договор:

Трудовият договор се счита за срочен само ако в него са посочени денят на започване и на приключване на договора. „Края на сезона“ не се счита за фиксирана дата.

Срочни договори могат да бъдат прекратени с 3-дневно предизвестие в края на този период, ако са продължени за неопределено време и ако продължителността им не е повече от 28 дни.

По време на периода на предизвестие служителят има право да поиска отпуск в размер на два пъти по половин работен ден, за да си търси работа.

Униформи и съблекални

Ако в предприятието се използват униформи, различни от стандартните, работодателят поема разходите за тях.

На служителите трябва да бъдат осигурени подходящи съблекални.

Счупване на съдове и чаши

При счупване на посуда заради небрежност на служителя, от заплатата му могат да бъдат удържани 50% от стойността на съда.

Имате право да поискате от своя работодател да докаже стойността на посудата.

Специални споразумения

Специалните споразумения между работодателя и работника са валидни само ако са по-благоприятни за работника и не нарушават колективния трудов договор.

Несъгласия относно КТД

В случай на несъгласие относно тълкуването на този КТД, се свиква помирителна комисия, която да вземе решение. Тя се състои от четирима души – двама представители на Търговската камара и двама представители на синдиката Vida.

За да се свика комисия, служителят трябва да изпрати молба с препоръчана поща до Търговската камара или до синдиката Vida.

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.