Връщане на данъци от Австрия

От какво зависи правото Ви на връщане на данъци от Австрия и какви документи се изискват?
Връщане на данъци от Австрия

От какво зависи правото Ви на връщане на данъци от Австрия и какви документи се изискват?

Откъде идва правото за връщане на данъци от Австрия?

В много държави финансовите институции събират повече данък върху доходите Ви, отколкото всъщност се налага да платите. Това е особено ясно изразено в САЩ. Там всеки, получаващ брутни доходи над определена сума, попълва годишна данъчна декларация, за да кандидатства за възстановяване на данъци.

Тези възстановени данъци са всъщност пари, които са били приспаднати от заплатата Ви и дадени на финансовите институции, т.е. те принадлежат на Вас. Защо изобщо институциите удържат част от заплатата Ви? В различните държави са налице различни случаи:

 • Работещите в САЩ средно получават над 2800 долара възстановени данъци. Някои финансови специалисти определят внасянето на допълнителен данък като „даване на безлихвен заем на правителството“. Факт е обаче, че много американци използват върнатата сума за големи планирани разходи, като частично погасяване на заеми или почивка.
 • За основание за възстановяване на данъци НАП посочва надвнесени данъци или различни данъчни облекчения, на които имате право. Примери за това са облекченията при намалена работоспособност и отглеждане на дете.

Освен това обаче съществува и връщане на данъци по смисъла на СИДДО.

Какво е СИДДО?

Повечето държави събират данъци от своите граждани върху техния доход, независимо къде е спечелен той. Освен това повечето страни изискват всички, получаващи доход на тяхна територия, да плащат данък върху този доход.

Ето защо ако работите в чужбина, може да се окаже, че дължите данъци върху дохода си и в България, и в чуждата страна. За да облекчат гражданите си, много от държавите са сключили помежду си Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Според тях двойното облагане се избягва по 2 начина:

 • размерът на данъка в чужбина се приспада от данъка, дължим в родината Ви;
 • доходът ви в чуждата страна се облага само там, а сте освободени от данък в родината си

Ако сте местно лице за данъчни цели в България, правото Ви за връщане на данъци се определя най-вече от тези спогодби.

Какво е местно лице за данъчни цели?

Вие сте местно лице за данъчни цели в някоя страна, ако сте задължени да плащате данъците си към нейните данъчни служби.

Според Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Вие сте местно лице за България, ако отговаряте на едно от следните условия:

 • имате постоянен адрес в България;
 • прекарвате в България повече от 6 месеца (183 дни) за календарна година;
 • изпратен/а сте в чужбина от органи или организации на българската държава, български предприятия или членовете на Вашето семейство;
 • Вашият център на жизнени интереси се намира в България.

Ограничено и неограничено данъчно облагане в Австрия

Според СИДДО между Австрия и България ако сте местно лице за България, но сте назначен/а на работа в Австрия, доходите Ви могат да се облагат само в България, ако:

 • Пребивавате в Австрия за по-малко от 183 дни за календарна година;
 • Възнаграждението Ви е от работодател, който не се счита за местно лице в Австрия;
 • Възнаграждението не е за сметка на място на стопанска дейност, което работодателят притежава в Австрия.

Според австрийските разпореди работещите в Австрия имат или ограничено (Beschränkte Steuerpflicht), или неограничено данъчно задължение (Unbeschränkte Steuerpflicht).

Неограниченото данъчно облагане се прилага за хората, за които Австрия е обичайно място на пребиваване или които имат постоянно местожителство в Австрия. След престой в Австрия, по-дълъг от 6 месеца, се прилага неограничено данъчно облагане.

Ограниченото данъчно облагане се прилага за хора, работещи или получаващи доходи от Австрия, които обикновено не пребивават в Австрия и нямат постоянно местожителство там. Те могат да кандидатстват за оценка на облагаемите доходи.

Към 2023 г. годишният необлагаем с данъци доход в Австрия е 11 693 евро. Към данъчната основа на хората с ограничено данъчно задължение се добавя 9567 евро, ако те кандидатстват за оценка на облагаемите доходи.

Ако сте гражданин на ЕС/ЕИП без постоянно местожителство в Австрия, но получавате доходи предимно в Австрия (90 % от всичките Ви доходи или доходите Ви не надвишават 11 693 евро на година), можете да изберете да имате неограничено задължение. В този случай не се добавя сумата от 9567 евро и към австрийските власти дължите данъци само за дохода си от Австрия.

Важно!

Сезонните работници с престой под 6 месеца в Австрия, обикновено се считат за лица с ограничено данъчно задължение според австрийските разпоредби, а според българските – за местни за България лица.

Какви документи са нужни за връщане на данъци от Австрия?

За подаване само на данъчна декларация

Ако сте в Австрия, можете да направите доброволна оценка на облагаемите Ви доходи, като подадете формуляр L1 в офис на Finanzamt, изпратите документа по пощата или го попълните онлайн чрез услугата FinanzOnline.

Подаването на формуляра се счита за кандидатстване за връщане на данъци и може да се подаде до края на петата година след отчетния период (т.е. за 2022 г. може да се подаде най-късно до 31 декември 2027 г.). Можете да посочите различни обстоятелства, които да спомогнат за намаляването на облагаемия Ви доход – например различни социални облекчения.

За връщане на данъци от Австрия по смисъла на СИДДО

Ако сте местно лице за данъчни цели в България (например сте сезонен работник в Австрия), ще имате нужда от формуляр Е9 (Bescheinigung EU/EWR). Той се издава и заверява в НАП и служи за удостоверяване на доходите Ви в България пред австрийските служби. Също така е необходимо да имате Удостоверение за местно лице, което отново се издава от НАП и се превежда и легализира.

Процедурата е по-различна от подаването на данъчна декларация.

 • Попълва се и се изпраща уеб формуляр за предварително уведомяване (Vorausmeldung). Ако не сте самостоятелно заето лице съответният формуляр се нарича Lohnsteuer für nicht selbständige Arbeit – LNSA.
 • Формулярът и потвърждението за изпращане (die Übermittlungsbestätigung), включително номера на трансакцията се разпечатват и подписват от заявителя.
 • Двата документа заедно с удостоверението за местно лице и формуляра E9 се изпращат по пощата до Finanzamt.
 • Когато кандидатствате за връщане на данъци по тази процедура, получавате идентификационен номер (ABZ-Nummer), който можете да използвате при бъдещи такива процедури.

В случай, че сте прекарали повече от 6 месеца в чужбина, можете да поискате от НАП удостоверение за липса на доходи в България с печат, чрез който да Ви се приспаднат разходите по легализация.

Важно!

За да попълните формулярите, е необходимо да знаете своя социалноосигурителен номер (SV-Nummer) и годишния си доход. И двете можете да видите в годишния фиш за заплата (Jahreslohnzettel), предоставян от работодателя.

Имате ли нужда от помощ с възстановяването на Вашите данъци от Австрия? Свържете се с нас!

Източници и полезни линкове

www.europa.eu – Двойно данъчно облагане

www.nra.bg – Местни и чуждестранни лица

www.usp.gv.at – Данък върху дохода на чужденци, работещи в Австрия

www.bmf.gv.at – Данъчна оценка (Arbeitnehmerveranlagung) и годишна данъчна декларация в Австрия 

www.bmf.gv.at – Възстановяване на данък, удържан в Австрия

Работа в Австрия – Кодекс на труда

Търсиш работа извън България?

Разгледай нашите обяви за работа в чужбина!

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.